SENIORKLUBBEN Rønnede GK

Seniorklubbens Generalforsamling

Kurt Holm aflægger formandens beretning

Carl Erik Andreasen modtager, som den seneste “Årets Golfer”, en kuglepen

Erik Peter Hansen modtager den ærefulde titel som “Årets Golfer”

Ordinær generalforsamling i Seniorklubben d. 14. marts kl. 12:00

  Dagsorden:

  1. Valg af stemmetællere og dirigent: Bent Badensø og Hans Thomsen blev valgt som stemmetællere og Henning Seeding valgtes som dirigent. Henning konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
  2. Formandens beretning ved Kurt Holm, se nedenfor.
  3. Regnskab (kontingent): Carl gennemgik regnskabet som godkendtes af generalforsamlingen uden anmærkninger. (Regnskabet kan ses under fanen “Om Seniorklubben/Regnskab"
  4. Indkomne forslag: Der var ingen indkomne forslag.
  5. Valg til bestyrelsen. På valg er:

                   Lene Svan. Villig til genvalg. 

                   Carl Erik Andreasen. Ønskede ikke genvalg.

                   Kurt Holm. Villig til genvalg. 

                   Inge Lise Lund blev valgt til bestyrelsen.

                   Lene Svan og Kurt Holm blev genvalgt.

     6.   Valg af suppleant:  Sten Mortensen blev genvalgt

     7.   Valg af revisor:  Hans Thomsen blev genvalgt

     8.   Eventuelt

  • Erik Peter fremlagde sommerprogrammet, som kan ses under fanen "Sommerprogram"
  • Lars Ove Nielsen takkede bestyrelsen på medlemmernes vegne for godt arbejde.
  • Kurt Holm holdt en tale for Carl Erik Andreasen og takkede ham for hans store og omhyggelige arbejde med klubbens finanser igennem mange år.
  • Jørgen Dalgaard P, vores formand i RGK, betonede at Seniorklubben er den største klub-i-klubben og takkede for det store frivillige arbejde der ydes i Seniorklubben.

Efter mødet var der spisning og hyggeligt samvær.

Simona, som er den nye cafebestyrer fortalte lidt om sig selv og de visioner hun har for cafeen, og hun håbede på et godt og frugtbart samarbejde med alle medlemmerne.

Lene Svan, referent

Formandens beretning for året 2021 og planer for 2022 

Den 13. december 2021 modtog vi den kedelige meddelelse, at vores mangeårige medlem, Evald Andersen var død i hjemmet. Ære være Evalds minde.

Siden generalforsamlingen d. 5. juli har vi afholdt Seniorklubbens 20-års jubilæum d. 16. august med en jubilæumsturnering med deltagelse af 61 medlemmer, hvor præmierne næsten alle var sponseret af firmaer. 

Den 6. september var vi på Møns golfklub i fantastisk vejr, hvor vi var 46 afsted.

Den 11. oktober havde vi afslutningsturnering med 58 deltagere.

Den 1. november havde vi Golden Bucket, hvor John igen sørgede for at vi fik sponseret meget af vinen fra SuperBrugsen i Strøby Egede.

Klubbens sommerturnering blev vundet af Tommy Pedersen og Erling Poulsen, nr. 2 Ingelise Lund og Svend Nielsen, nr. 3 Ole Bagger og Stig Roholt Hansen, nr. 4 Inge og Finn Kofod.

I september opfordrede golfklubben til at der blev lavet et rekrutteringsudvalg m.h.p.  at skaffe flere medlemmer til golfklubben. Rekrutteringsudvalget blev senere oprettet med Charlotte Otto Frederiksen som formand og med 5 fra seniorklubben som medlemmer. 

Rekrutteringsudvalget besluttede d. 8. november at afholde julemarked d. 27 november, hvor det lykkedes os at få 10 til at deltage med deres stande.

Efterfølgende har rekrutteringsudvalget besluttet at opstarte følgende hold:

Kvinder og Golf med max 20 deltagere med opstart d. 26/4. pris: kr. 1299,00. Tovholder Charlotte Otto.

Pargolf max 6 par med opstart d. 25/4.  Pris: kr. 1999,00. Tovholder Susanne Rasmussen.

Mænd og golf 6 – 8 deltagere med opstart 30/4. Pris: kr. 1299. Tovholder Allan.

Der vil blive forsøgt opstartet et modtagelsesteam, til at hjælpe og vejlede greenfee spiller lørdag og søndag i perioden medium maj til oktober. For at få modtagelsesteamet til at fungere, skal vi bruge en del frivillige til at hjælpe. Henvendelse kan ske til bestyrelsen i Seniorklubben eller sekretariatet.

Der bliver udfærdiget en brochure om Rønnede golfklub og en brochure om hver af klubberne i klubben.

Det sociale element i seniorklubben har i 2020 og 2021 været kraftigt udfordret, først grundet Corona, hvor det ikke var muligt at samles efter vores mandags spil, og dernæst da vores daværende restauratør Jimmi ikke ville holde åben om mandagen før fra kl. 1500, hvilket gjorde vi ikke kunne købe fadøl, mad m.m.  i restauranten, når vi kom ind fra vores spil om mandagen.

Det glæder mig, at vi nu har fået en ny restauratør Simona, som har annonceret hun vil holde åbent om mandagen, så det være muligt for os at købe mad og drikkevarer, når vi har spillet. Mit håb er, at medlemmerne støtter op om Simona, så hun kan få en god forretning til glæde for os alle.

 Efter aftale med matchudvalget bliver datoerne for sommerturnering flyttet således at 1 runde spilles i perioden 1. maj til 1. august, 2. runde over 14 dage fra 1. august til 15. august. Finalerunden afvikles i perioden 15. august til 1. oktober. Det giver 14 dage mere til at afvikle finalerunden, som tit har været et problem at få afviklet til tiden.

Som noget nyt vil der i år blive arrangeret en løbende mandagsturnering, hvor det er den score, som bliver indberettet til golfbox, der er gældende. Turneringen kommer til at løbe fra d. 4 april til og med 3 oktober alle mandage, på nær de mandage, hvor der match. 

 Hvis banen er åbnet, starter vi sæsonen op mandag d. 4. april, hvor vi mødes i klubhuset og trækker lod om hvor vi skal starte, som i de gode gamle dage. 

Bestyrelsen har i år valgt Erik Peter Hansen som årets golfer, på grund af det store arbejde han lægger i klubben og det ekstra arbejde han påtog sig i forbindelse med Corona epidemien, hvor han, i lange perioder hver uge, har taget mod tilmeldingerne til vores mandagsspil og efterfølgende fået sat holdene og sendt det ud, så vi kunne se hvor vi skulle starte, og derved kunne omgå Corona på en ansvarlig måde.

Jeg vil gerne rette en tak for samarbejdet med matchudvalget, Erik Peter Hansen, Christian Pedersen og John Damsgård Nielsen og vores webmaster, Sven Aamodt.

Tak til bestyrelsen for samarbejdet i året der gik.

Kurt Holm, Seniorklubbens formand

Indkaldelse til Seniorklubbens ordinære generalforsamling 2022

3. februar 2022

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i seniorklubben Rønnede golfklub d. 14 marts 2022. kl. 1200.

Med følgende dagsorden:

1. Valg af stemmetællere og dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Regnskab (kontingent)

4. Indkomne forslag (formanden i hænde 8 dage før)

5. Valg til bestyrelsen. På valg er:

     Lene Svan. Villig til genvalg.

     Carl Erik Andreasen. Ønsker ikke genvalg.

     Kurt Holm. Villig til genvalg.

6. Valg af suppleant, Sten Mortensen. Villig til genvalg.

7. Valg af revisor, Hans Thomsen. Villig til genvalg.

8. Eventuelt.

Husk indbetaling af kontingent for 2022 på kr. 150,- til Carl Erik Andreasen, mobil pay tlf. nr. 28565895 eller kontant. 

I forlængelse af generalforsamlingen vil der være fællesspisning og hyggeligt samvær, hvor golfklubbens nye restauratør Simona serverer 2 stk. smørrebrød for kr. 50,-.

Tilmelding til spisningen senest d. 5 marts 2022 til Kurt Holm på mail: jskuholm@gmail.com eller sms/telefonisk på tlf. nr. 28743133.

 Bestyrelsen

Ordinær generalforsamling d. 5. juli 2021

Som følge af covid-19 restriktioner blev den ordinære generalforsamling, som ifølge vedtægterne skal afholdes inden udgangen af marts måned, udsat og fandt derfor sted mandag d. 5. juli i klubhuset efter endt mandagsspil.

Dagsordenens punkt 1: Henning Seeding valgtes som dirigent og som stemmetællere valgtes Hans Thomsen og 

Henning erklærede at generalforsamlingen var indkaldt i henhold til vedtægterne, og derefter gav han ordet til Kent Kristensen, der som formand, aflagde bestyrelsens beretning (se nedenfor). 

Dagsordenens punkt 2: Formandens beretning blev godkendt uden anmærkninger.

Dagsordenens punkt 3: Carl Erik Andreasen fremlagde regnskabet, som udviser et overskud på omkring 1.500 kr., hvilket er højere end budgetteret. Den relativt høje kassebeholdning på 4.300 kr. skyldes at Golden Bucket-turneringen, som er en væsentlig post på Seniorklubbens budget, blev aflyst i november 2020 på grund af covid-19 restriktioner. Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

Dagsordenens punkt 4: Carl Erik fremlagde bestyrelsen forslag til medlemskontingent for 2022 på 150 kr. Forslaget blev vedtaget af generalforsamlingen.

Dagsordenens punkt 5: Da vores formand igennem mange år desværre ikke ønskede genvalg skulle der vælges nyt bestyrelsesmedlem. Som nyt bestyrelsesmedlem valgtes Alex Schmidt Hansen.

Svend Nielsen modtog genvalg.

Dagsordenens punkt 6: Som suppleant i bestyrelsen valgtes Sten Mortensen.

Dagsordenens punkt 7: Hans Thomsen modtog genvalg som Seniorklubbens revisor.

Dagsordenens punkt 8: Der var stor tak og applaus til Kent Kristensen for hans mangeårige virke som formand for Seniorklubben.

Herefter takkede Henning for god ro og orden og erklærede den ordinære generalforsamling for afsluttet.

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig, se nærmere herom påfanen ‘Om Seniorklubben / Bestyrelse og udvalg’. Ny formand er Kurt Holm og ny næstformand er Alex Schmidt Hansen.

Formandens beretning på generalforsamlingen 2021

 Året 2020 var en mærkelig periode. Der blev fra DGU givet flere henvisninger til, hvordan vi skulle indrette os med hensyn til corona. Først var det to-bolde siden måtte vi gerne være fire-bolde og holde afstand og så videre, ikke give håndmen bruge albuen og så fremdeles. Det skal her siges, at alle generelt sagtens kunne finde ud af det. Vi kunne da også holde vores generalforsamlinginden der blev lukket ned i flere henseender p.g.a. pandemien.

Der var erkendtligheder til Erik Peter Hansen, Christian Pedersen og John Damsgård Nielsen fra matchudvalget med en tak for den store indsats. Der var også en erkendtlighed til vores web-master Poul Bøge og til Freddy Skov, som var det foregående års golferÅrets golfer 2020  blev meget fortjent Finn Andersen og Finn fik en kuglepen som erkendtlighed. 

Vi skulle igen i år finde en person, der havde udført et godt stykke arbejde for  seniorklubbenEt flertal i bestyrelsen stemte for at Carl E. Andreasen var personen. Carl har siddet i bestyrelsen igennem mange år og gjort et flot stykke arbejde med hensyn til klubbens økonom. Således modtog Carl titlen som året golfer 2021. 

 Vores webmaster Poul Böge havde igennem nogen tid bedt om en hjælper eller en anden,der kunne overtage dette job, og det lykkedes at finde én, der havde lyst til detteVi ønsker Sven Aamodt velkommen jobbet.

Med en stor tak for sin indsats og engagement igennem mange år modtog Poul en erkendtligthed.

Sommerturneringen 2020 blev vundet af Carl og Vagn foran Kurt og Troels med Birgitte og Netti samt Carsten og Aamodt på de næste pladser, stort tillykke til jer alle. 

I løbet af året meddelt Mette Anholm at hun ønskede at udtræde af bestyrelsen, da hun syntes hun manglede motivation. hendes sted overtog vores suppleant den ledige stol. Stor tak til Mette for de mange år, og velkommen i bestyrelsen til Svend. Som tak for Mettes indsats modtog hun en vingave.

Dette var i store træk, hvad der foregik igennem sæsonen. 

Det skal her nævnes, at der gennem hele sæsonen har været god opbakning til de forskellige arrangementer, klubben har stået for. gennemsnit var vi mellem 40 og  45. På udebane i Sydsjællands golf klub var vi  47. Desværre måtte vi aflyse årets sidste match, Golden Bucket,  på grund af forsamlings- forbuddet.

Stor tak til bestyrelsens medlemmer i året der gik.

Kent Kristensen 

Matchudvalget

Erik P. Hansen, John D., og Chr. Pedersen modtog en vingave med tak for indsatsen (Christian ikke tilstede)

Webmaster

Som tak for indsats og engagement med ansvaret for Seniorklubbens hjemmeside igennem mange år modtog Poul Böge en vingave

Årets golfer 2020

Som årets golfer 2020 modtog Finn Andersen en kuglepen fra bestyrelsesformanden

Afsked med formanden

Som tak for 11 år i formands-stolen modtog Kent Kristensen en vingave

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Seniorklubben

Seniorklubbens generalforsamling finder sted mandag d. 5. juli, efter endt mandagsspil.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent og to stemmetællere

2. Bestyrelsens beretning

3. Regnskab (kontingent)

4. Indkomne forslag ( formanden i hænde 8 dage før )

5. Valg til bestyrelse.  På valg er:

Kent H. Kristensen ( modtager ikke genvalg )

Svend Nielsen         ( modtager genvalg )

6. valg af suppleant

7. Valg af revisor Hans Thomsen ( modtager genvalg )

8.  Eventuelt.

Der vil være mulighed for efterfølgende spisning for egen regning. Restauratøren fremlægger en liste mandag morgen med 2 valgmuligheder. OBS! Tilmelding til spisning skal ske FØR vi går ud og spiller.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen, 8. juni 2021

Ordinær Generalforsamling d. 2. marts 2020

Finn Andersen, årets golfer 2019

Efter velkomst af formanden, gik vi over til selve generalforsamlingen.

Første punkt på dagsordenen var valg af dirigent og to stemme tællere; bestyrelsen foreslog Henning Seeding som dirigent og han blev valgt, de to stemmetællere blev Eigil Molin og Freddy Skov. Herefter gik vi over til de øvrige punkter på dagsordenen.

Bestyrelsens beretning for året der gik: Her kunne formanden berette, at det er skønt med den store opbakning der i løbet af året til de forskellige arrangementer både hjemme og ude og dette må være matchudvalgets fortjeneste, idet udvalget står for alle turneringerturneringerne, indtastning af score kort, samt de ting der følger med. Derfor bad formanden Erik Peter, Christian og John om at komme op og modtage par flasker som en lille erkendtlig for det store arbejde de gør for senior klubben - det kører bare derudaf og tak til alle tre. Endvidere skulle Poul Böge have haft en flaske for køre vores hjemmeside, men han var ikke til stede, så den får han på et senere tidspunkt.

Sidste års, årets golfer Freddy Skov fik en kuglepen som et bevis på at han havde været årets golfer.

Vi havde også en sommerturnering kørende, med lidt færre hold end tidligere, men okay, denne blev vundet af Jacob Bo og Tonny Pedersen foran Eigil Paulsen og Sven Thorsen - tillykke til jer alle.

Som det næste vi skulle, var at finde den person der skulle være årets golfer, dette er altid svært, igen i år var en del om buddet, bestyrelsen valgte Finn Andersen Haslev - stort tillykke til Finn.

Sidst på året kom der en kedelig meddelelse fra Jens Enemark, at han trak sig fra bestyrelsen p.g.a. sygdom, det var en beslutning der ikke kunne ændres ifølge Jens, ærgerligt, men fuld respekt for det og tak til Jens for den tid han var medlem af bestyrelsen. I hans sted indtrådte Lene Svan i bestyrelsen.

Tak til bestyrelsen for det forgangne år.

Hermed overlod formanden beretningen til forsamlingen.

Der var ingen spørgsmål, så beretningen blev godkendt.

Næste punkt var regnskabet, som blev godkendt med akklamationer.

Der var ingen indkomne forslag.

Det næste var valg til bestyrelsen, og her var der genvalg af Carl Andreasen og Kurt Holm samt Lene Svan som indtrådte i stedet for Jens. Som ny suppleant valgtes Svend Nielsen.

Der var også genvalg af vores revisor Hans Thomsen.

Under eventuelt var der tak til bestyrelsen og matchudvalget fra Finn Kofod, og Carl ønskede formanden tillykke med de 10 år som formand.

Formanden takkede dirigenten for afviklingen af generalforsamlingen.

Ordinær Generalforsamling d. 4. marts 2019

1. Valg af dirigent: Henning Seeding, som erklærer generalforsamlingen for lovligt indvarslet.

2. Formandens beretning:
Kent fortæller om den gode opbakning, der har været om klubbens aktiviteter, både turneringer og til hjælp på banen.
Sidste års " Årets golfer" , Vagn Christiansen, afleverer det synlige bevis, køllen, og får en kuglepen som minde.
Endvidere er der resultatet for sommerturneringen, hvor Kate og Lene har vundet suverænt.
Der er enkelte, som har udrettet mere end andre, heriblandt Poul Bøge, Erik P., Christian og John Nielsen. Kun de 2 første er til stede, og får overrakt et par gode flasker som tak.
Årets golfer, Freddy Skov, er desværre ikke til stede, og både han, Christian og John vil få deres kølle/ flasker ved en kommende turnering.
3. Regnskab:
Carl aflægger regnskab, som sædvanligt ser det fint ud, vi har 89 medlemmer og et pænt overskud. Det lykkedes ikke at få brugt det hele, men det skal nok komme.
4. Indkomne forslag: ingen.
5. Valg til bestyrelsen: alle, der er på valg, genopstiller og bliver genvalgt.

6. Revisor blev genvalgt
7. Evt: Lasse roser klubben, men vil gerne spille noget andet end stableford på almindelige mandage. Forslaget modtages positivt, og man vil kraftigt overveje det.
Endvidere opfordres medlemmerne til at bruge hjemmesiden, og især til at tilmelde sig arrangementer, før man møder op.
Turneringer: Erik P. fortæller om sommerens turneringer, som starter 6. Maj, og oplyser endvidere om, at sommerturneringen allerede er lagt på golfbox.
Poul Bøge efterlyser en hjælper/elev, da han forudser, han måske ikke lever evigt. Er p.t. fuldt i stand til at varetage hjemmesiden, men vil gerne have denne fremtidssikret med en "vicewebmaster".

Ordinær Generalforsamling d. 19. marts 2018

Efter formanden havde budt velkommen til vores generalforsamling gik vi over til dagsordenen. Det første punkt var valg af dirigent, her valgtes Niels Arne og til stemmetællere faldt valget på Mogens og Lars Ove, da dette var overstået gik vi videre i dagsordenen og som det næste var det beretningen, dette var formandens opgave:

Året 2017 var lige som de foregående år rigtig god, alt der blev arrangeret af seniorklubben blev der bakket godt op om, det er jo ren fornøjelse for dem som står disse arrangementer, der er mange fra senior klubben der gør et rigtig stort stykke arbejde, blandt disse personer bliver der hvert år vagt en som årets golfer og sidste år faldt valget på Flemming Strøm, han blev kaldt frem for at modtage en lille erindring som tegn på at han har været årets golfer det foregående år.

Derefter berettede formanden om hvordan hændelsen angående Steen Ratche`s udtræden af bestyrelsen var forløbet og Kurt Holm overtog den ledige plads, endvidere omtalte formanden at vi har fået flere nye teesteder således at der er noget for alle, det er jo bare skønt. Der er jo som nævnt mange frivillige i seniorklubben og blandt disse personer skulle vi igen i år finde en person der gjorde sig fortjent at blive årets golfer, der var en del om buddet men kun en kan modtage denne om året, og valget faldt i år på Vagn Christiansen, stort tillykke.

Vi har i vores arrangementer en sommer turnering, også denne var der stor opbakning, der deltog 46 medlemmer på 23 hold og denne blev vundet af Bent og Eigil foran Bente og Poul også tillykke til Jer. Det skal også lige med, at da vi havde match med dameklubben, var der 64 deltagere. Når jeg nu nævner at der er mange frivillige, skal det nævnes , at der kører et vinter hold – et bunkers hold, endvidere er der personer der hver mandag står for lodtrækning – for indtastning af scorekort –indtastning på vores hjemmeside – fotografering og præmier, disse personer blev kaldt frem for at modtage et par flasker for deres indsats, det drejede sig om Erik Peter –Christian – John og Poul Böge Tak for jeres hjælp hver mandag. Som det sidste i beretningen bød formanden velkommen til vores nye green keepere Niels og Fabian som senere præsenterede sig selv, sluttelig ytrede en stor tak den siddende bestyrelse for godt samarbejde.

Der var ingen kommentarer eller indsigelse, så beretningen blev godkendt.

Næste punkt var regnskabet, som blev fremlagt at kassereren, her var heller ikke nogen kommentarer, men det var også et fint regnskab der viste overskud FLOT. Der var ingen indkomne forslag, så vi gik videre i dagsordenen og det næst var valg:

Carl og Kurt blev genvalgt og ny valgt blev Jens Enemark, ny suppleant blev Lene Svan og Hans Thomsen blev genvalgt som revisor

Under eventuelt takkede formanden Erling Kragh for hans mange år i bestyrelsen, herefter havde Erik Peter ordet angående vores aktiviteter den kommende sæson og derefter havde Poul Böge ordet angående persondataloven. Generalforsamlingen vedtog, at vindere af turneringer fortsat kan vises med navn på hjemmesiden og evt. i pressen. Senere havde Niels greenkeeper ordet. Som det sidste takkede dirigenten for god ro og orden, som tak for hjælpen fik dirigenten en flaske.

Ordinær Generalforsamling 2017

Referat fra generalforsamlingen 2017

Ca. 50 medlemmer var mødt op til generalforsamlingen mandag den 13. marts. Efter formandens velkomst, gik vi over til dagsordenen med valg af stemmetællere og dirigent. Sædvanen tro blev Niels Arne valgt som dirigent. Der efterfølgende gav ordet til formanden for beretningen for det forgangne år.

2. Bestyrelsen beretning for det forgangne år 2016.

Den forgangne sæson må siges at have været på højde med de foregående år med stort fremmøde hele året igennem også om vinteren og det er jo glædeligt for os alle, især for dem som arrangere de forskellige arrangementer. Der kom dog et ”skår i glæden ” hvis man kan sige det sådan, da der 22. juni indløb en meddelelse om at en af vore gode og aktive medlemmer, suppleant Hans Henrik Olsen var afgået ved døden, det var noget af en mavepuster til os alle.

Æret være Hans Henriks minde

Vi har i klubben en golfkølle der, som vandrepokal, uddeles til årets golfer, den blev sidste år tildelt Lars Ove. Der er en lille ting til Lars Ove som tegn på at han har været årets golfer, i form af en speciel kuglepen. I vinterhalvåret er der en arbejdsstyrke, fra Seniorklubben, som gør et rigtig stort frivilligt arbejde på banen, det er rigtig flot og imponerende, at folk ofrer deres fritid på dette, en stor tak til alle herfra. At skulle udvælge en person som årets golfer er blevet sværere og sværere, der er jo mange om buddet, valget faldt i år på:

Flemming Strøm Hansen.

Vores sommer turnering hvori 36 personer deltog, blev vundet af Poul og Bente foran Carl og Vagn, med Bent og Finn samt Lene og Birgitte på de efterfølgende pladser, stort tillykke til jer alle. Også vores tur til Møn havde stort fremmøde. 40 personer deltog i det meget omskiftelige vejr.

For at det hele i sådan en lille klub som vores kan fungere i hverdagen skal der helst være personer som har lyst til dette. Her er vi så heldige, at vi har tre personer der sørger for at tingene er op to date, hver gang der bliver kaldt til samling, og det er bare super, dette gælder hver mandag ved at indberette scorekort, tilrettelæggelse af turneringer samt sørger for sponserede præmier. Så Erik Peter, Christian og John fra turneringsudvalget, fik overrakt en lille erkendtlighed, i form af vin. Ligeledes siger vi tak til vores webmaster Poul Böge, som også fik et par flasker vin. En lidt kedelig ting er, at John Henriksen, vores mangeårige revisor, har meldt sig ud af golfklubben p. g. a. sit helbred.

Der skal ligeledes, herfra lyde en stor tak til vores greenkeepere for det flotte arbejde der udføres på vores baneanlæg.

3. Kassereren, Carl, fremlagde årets regnskab, der kom ud med et lille, men forventet underskud på kr. 1.567,50. Beløbet blev fratrukket foreningens lille formue.

4. Der var ingen indkomne forslag.

5. Valg til bestyrelse og ny suppleant: Kent Kristensen og Mette Anholm blev genvalgt, og Kurt Holm nyvalgt som suppleant. Som ny revisor valgtes Hans Thomsen.

Generalforsamlingen afsluttedes med en orientering af Erik Peter, der fortalte lidt om den kommende sæsons aktiviteter. Hvorefter både dirigent og formand takkede for god ro og orden.

Ordinær Generalforsamling d. 4. april 2016

Efter velkomst til vores medlemmer og vores indbudte gæster: formanden for hovedklubben Jørgen Petersen og klub manager Claus Clausen, gik vi over til dagsordenen, her var første punkt valg af dirigent og to stemmetællere, fra bestyrelsen blev Niels Arne foreslået som dirigent og Christian og Henning som stemmetællere, da der ikke var andre forslag fra forsamlingen, blev disse valgt.

Første punkt bestyrelsens beretning blev i år fremlagt af næstformanden Erling :

Der har igen i den forgangne sæson været særdeles god opbakning om de forskellige arrangementer som seniorklubben stod for, dette gælder såvel ude som hjemme, i det forløbne år har vi i gennemsnit været 45 personer, dette tal gælder på årsbasis det må siges at være flot, for at alle disse arrangementer kan fungere, skal der være et antal personer der sørger for at tingene er ok, disse personer er: Erik Peter – Christian og John , disse personer blev honoreret med et par flasker.

Sidste års modtager af årets golfer Evald Andersen modtog en lille erstatning som tegn på, at have været årets golfer, ja der var som det altid en del navne på bordet om hvem der skulle være årets golfer, det var en lettere bevæget Lars Ove Nielsen der blev modtageren, et STORT tillykke

Vi afholdt igen i den forgangne sæson en sommerturnering med 20 hold, det må siges at være fint, da det næste var halvdelen af seniorklubbens medlemmer der deltaget. Turneringen blev vundet af Bent/ Eigil foran Ole/ Gerd – Ebbe / Christian samt Bente/ Poul

Der var også en lille erkendtlighed til Poul Böge som gennem hele sæsonen har kørt vores hjemmeside og Tak for det.

Der er jo rigtig mange, der gør et stort stykke arbejde såvel sommer som vinter, det er noget der bliver lagt mærke til af de øvrige medlemmer, en stor tak til alle.

Det blev pointeret at vi hele denne sæson mødes kl.8.30 og slår ud kl.9.00

Efter denne beretning som blev godkendt var det kassererens tur, Carl fremlagde det reviderede regnskab der udviste et overskud 1100 kr. flot flot

Næste punkt var indkomne forslag, det var nemt for der var ingen

Punkt 5 var valg til bestyrelsen, suppleanter og revisor, det gik let og smertefrit der var genvalg over hele linjen, d.v.s. Carl - Steen – Erling til bestyrelsen og Hans Henrik som suppleant. John Henriksen blev genvalgt til revisor, så det var hurtigt overstået.

Som sidste punkt var der eventuelt, her havde Erik Peter med fremlæggelse af årets turneringer, det skal her siges at vi kun har et ude arrangement i år, da bestyrelsen mener, at der bliver rigelig at se til den kommende sæson, denne udematch foregår på Møn, efter at dette var blevet fremlagt havde vores formand ordet, hvor han takkede seniorklubbens medlemmer for deres store indsats gennem året.

Sluttelig takkede dirigenten forsamlingen for god ro og orden

Som tak til dirigenten overrakte Erling en lille flaske til Niels Arne.

Kent

Efter generalforsamlingen holdt vi konstituerende møde, med det resultat, at bestyrelsen fortsætter uforandret.

Ordinær Generalforsamling d. 30. marts 2015

Efter at formanden havde budt velkommen, bad han forsamlingen rejse sig, for mindes to af vore medlemmer som var afgået ved døden, det drejede sig om Bjørn Crone Nielsen der afgik ved døden i maj 2014 og Jørgen Søttrup Pedersen som afgik ved døden i januar 2015. Et ære være deres minde.

Herefter gik vi over til den egentlige dagsorden, første punkt var valg af dirigent og tostemmetællere. Dirigent blev Niels Arne og de to stemmetællere blev Lene Svan og Hanne Christiansen.

Beretningen blev et tilbage blik på det forgangne år, som på de fleste tiltag fra klubbens side var særdeles velbesøgt, dog med en enkelt undtagelse, undtagelsen var turen til Falster hvor vi kun var 19 personer, ærgerligt. Modsat var turen til Møn særdeles velbesøgt med 52 deltagere Flot.

Som alle ved har vi en golfkølle vandrende, som gives til den person som bliver valgt som årets golfer, det blev for året 2013 Poul Bøge, som modtog en lille erindring.

Der blev også i sæsonen 2014 afholdt en sommer turnering som blev vundet af Bent og Eigil foran Bente og Poul samt Betty og Hans Henrik og Ole og Gert. Tillykke til jer alle, håber vi ses i den kommende sæson.

Der er nogle personer, der uge efter uger gør et godt stykke arbejde, så som tilrettelægge matcher indberette scorekort samt prøve at score gratis præmier, det er Erik Peter – Christian samt John Nielsen disse tre blev honoreret med et par flasker. Det næste var at finde en person som skulle være årets golfer var svært, da der var mange emner, det er ikke altid lige nemt, men en enig bestyrelse var enige om at det skulle være Evald Andersen, det var en rørt person der modtog hæderen. Tillykke.

Der skal selvfølgelig også lyde en STOR TAK til alle dem der også gør et stort stykke arbejde med at renovere banen og hvad der ellers er at gøre. TAK til alle.

Det skal her nævnes, at der i december kom en mail fra Falster Golfklub, om at de ønskede en pause i vores venskabs kampe, da de havde så meget om ørerne så de ikke kunne afse tid til at mødes med os, dette har bestyrelsen taget til efterretning og meddelt dette til Falster.

Der var sidst på året en smule uro angående vores afvikling af golden buket turnering, det var formanden der havde ”kvajet” sig, men der er holdt et bestyrelses møde om dette således dette ikke gentager sig.

Det blev pointeret at vi i den kommende sæson slår ud kl. 9.00

Sluttelig ønskede formanden Erik Peter og Jørgen tillykke med valget.

Næste punkt på dagsordenen var fremlæggelse af det reviderede regnskab, som blev fremlagt af kassereren, det var et fint regnskab med en kassebeholdning på Kr. 2.445,49

Der efter nåede vi til indkomne forslag, det var der ingen af, så det var nemt

Således nåede vi til valg til bestyrelse, der var genvalg af Kent og Mette og Hans Henrik blev genvalgt som supelant endvidere blev John Henriksen genvalgt som revisor.

Vi nåede således frem til Eventuelt, her havde Erik Peter fra matchudvalget ordet for fortælle om kalenderen for sæsonen, det var skønt at dette allerede var på plads, dernæst havde formanden ordet, for at overrække Carl en erkendtlighed for hans store indsats i bestyrelsen gennem 10 år.

Som det sidste takkede formanden dagens dirigent for veludført arbejde.

Kent

Ordinær Generalforsamling d. 2. april 2014

Vores generalforsamling, som havde Niels Arne, som dirigent forløb stille og roligt, der var 55 medlemmer som deltog plus fire gæster, der var ikke de store ting, der skulle tages stilling til, dog var der en ting, som dette at moderklubben er lidt for tunge at danse med.

Årets golfer blev ikke uventet for de fleste, Poul Bøge, virkelig fortjent tillykke.

Der var nogle, som bestyrelsen mente skulle have en erkendtlighed for det store arbejde de udfører på forskellige områder uge efter uge for seniorklubben, det var Christian, Erik Peter og John Nielsen, tak til Jer. Der var også en stor tak til alle de frivillige, som troligt møder op når de bliver forespurgt.

Regnskabet blev godkendt uden de store protester, dog var der en enkelt, der ville vide hvor vores renter var henne, men det fik Carl hurtigt svaret på.

Der var ikke nogen indkomne forslag, så også dette var hurtigt overstået.

Det næste punkt var valg til bestyrelsen, her blev Carl og Erling genvalgt mens Steen R. Andersen nyvalgt og som ny sup. blev Hans Henrik Olsen valgt, tillykke med valgene.

Under eventuelt var der nogle få spørgsmål, som hurtigt blev besvaret og der var en stor tak for det store frivillige, som seniorklubben udfører fra vores formand Jørgen Pedersen, så alt i alt en stille og rolig generalforsamling godt styret af dirigenten.

Kent

Ordinær Generalforsamling d. 9. april 2013

På vores generalforsamling, som havde Niels Arne som dirigent, oplyste formanden, at der havde været mange roser fra vores moderklub og fra menige medlemmer under moderklubbens generalforsamling, til seniorklubbens medlemmer for det store arbejde vi udfører, ja jeg vil her sige, det er jo en fornøjelse, at sidde i en bestyrelse, hvor der er så stor opbakning i alle de ting som seniorklubben står for, en stor tak til alle.

Sidste år var det Christian der blev årets golfer og for dette fik han en lille erindrings gave overrakt. Det var jo så spændende hvem der skulle have den som årets golfer 2012, der var igen i år mange om buddet og det er jo dejligt, at der er så mange forslag, men valget faldt på Erling Kragh et stort tillykke til ham det var godt gået. Der var jo også et par andre, som hædret for det store arbejde de udfører for seniorklubben, nemlig Erik Peter og Christian, disse to fik også en erkendtlighed, der er jo selvfølgelig også andre det ved alle.

Alle seniorklubbens medlemmer er særdeles velkomne til at deltage i de turneringer, senior klubben arrangerer. Seniorklubben har et par gange søgt forskellige fonde, angående en hjertestarter, dette stod Poul Böge for, men enten afslag eller intet svar, men han prøver andre kanaler.

Der var fra seniorklubben stor ros til vores greenkeepere for en særdeles flot bane.

Der var et arrangement i årets løb, der var store roser til, det var julearrangementet, for da ikke plan A kunne gennemføres p.g.a. vejret havde udvalget en plan B, det er måske noget der skal genetableres, godt gået til udvalget.

Her efter fremlagde Carl regnskabet som blev godkendt uden kommentarer, det skal nævnes, at seniorklubben i årets løb har sponseret tilskud da vi var i Sorø, at spille samt sponseret en and til julearrangementet, så det var flot.

Herefter var punktet indkomne forslag, bestyrelsen havde fremlagt et, dette var ændring i vores vedtægter stykke 6 således, at der kommer til at stå 8 dage før afholdelse af generalforsamling i stedet for, som der står nu 4 uger dette blev enstemmigt vedtaget. Derefter gik vi over til valg følgende var på valg: Mette, Kent, Bente og John alle blev genvalgt.

Det var under eventuelt roser fra vores formand for moderklubben og vores chef greenkeeper for det store arbejde vi udfører. Endelig blev det oplyst, at Falster Golfklub gæster os d. 5/8 Tak til Niels Arne som endnu engang styrede generalforsamlingen.

Kent

Ordinær Generalforsamling d. 12. marts 2012

Generalforsamling blev gennemført med en fin deltagelse og i god ro og orden, styret med kyndig hånd (stemme) af Niels Arne Schmidt.

Årets "golfer" blev kåret. Det blev Christian Pedersen som tak for hans store og frivillige arbejde for golfklubben.

Flere bestyrelsesmedlemmer var på valg, og John Nielsen ønskede ikke at fortsætte. Vi takker John for hans arbejde i bestyrelsen.

Efter valg og efterfølgende konstituering ser bestyrelsen således ud:

Formand: Kent Kristensen
Næstformand: Erling Kragh
Kasserer: Carl Erik Andreasen
Sekretær: Mette Anholm
Bestyrelsesmedlem: Poul Böge
Suppleant: Bente Ege Antonsen

Vi er pt. 65 betalende medlemmer og et par nye medlemmer blev budt velkommen i mandags.

Formanden

Ordinær generalforsamling d. 28. marts 2011

Seniorklubbens ordinære generalforsamling afholdtes i Cafe' Højen  kl. 10:30, efter forudgående spil på 9 huller.

Fremmødet var flot, og der er allerede indmeldt ca. 50 medlemmer.

· Niels Arne Schmidt valgtes til dirigent.

· Bestyrelsens beretning og regnskab blev enstemmigt godkendt.

· Der var ingen anmeldte forslag

· På valg var Kent Kristensen, Mette Anholm og Poul Böge, som alle blev genvalgt.

· John Henriksen genvalgtes som revisor.

· Som 'Årets Golfer' i seniorklubben hyldede vi Kurt Kristensen, der altid møder op, når klubben kalder.

· Erik Peter Hansen og Vagn Mørkeberg Christiansen var fraværende men fik et par rosende ord for deres store arbejde for klubben.

Generalforsamlingen foregik i god ro og orden under Niels Arne's ledelse.

Den efterfølgende konstituering resulterede i følgende:

· Formand - Kent Kristensen

· Næstformand - John Nielsen

· Kasserer - Carl Andreasen

· Sekretær - Mette Anholm

· Medlem - Erling Kragh

· Suppleant - Poul Böge

· Matchudvalg - Erik Peter Hansen

Vedrørende seniorklubbens hjælpeaktiviteter omkring banepleje, er Erling Kragh kontaktmanden, hvis man ønsker at hjælpe til.

—————————000000000—————————

Tillæg til indkaldelse til Ordinær Generalforsamling
mandag d. 28. marts

Hvis det er golfvejr og ikke regner, mødes vi kl. 08:30 og spiller 9 huller. Generalforsamlingens start udskydes derfor til kl. 10:30
Er det IKKE golfvejr, startes generalforsamlingen det oprindelige tidspunkt kl. 10:00

______________________________________________________

Ordinær Generalforsamling

02.03.2011

Seniorklubben afholder ordinær generalforsamling
mandag d. 28. marts 2011.
Såfremt vejret tillader det, spiller vi først - Hvis dette ikke lader sig gøre, afholdes generalforsamlingen kl. 10:00 i Café Højen med følgende dagsorden iflg. vedtægterne:

1. Valg af stemmetællere og dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Regnskab

4. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 13. marts)

5. Valg til bestyrelse og suppleant
På valg til bestyrelsen er Mette Anholm og Kent Kristensen
og som suppleant Poul Bøge.

6. Valg af revisor - På valg er John Henriksen

7. Eventuelt

P.b.v. - Kent

Rønnede Golf Klub 2011

24.02.2011

Kære medlemmer af seniorklubben.

Så fik vi afholdt en stiftende generalforsamling for en ny Rønnede
Golfklub - efter en flot indsats fra arbejdsgruppens side.

Resultatet heraf gør det sandsynligt, at vi snart får banen igen.
Det er dog et krav, at den nye golfklub skal op på mindst 350

medlemmer (fuldtids seniorer) senest 15. marts 2011.

Jeg vil her opfordre til, at alle medlemmer i Seniorklubben så hurtigt som
muligt melder sig ind i den nye klub.

p.b.v. Kent H. Kristensen -formand

18.01.2011