SENIORKLUBBEN Rønnede GK

Golfens forskellige spilformer

Den svære kunst!

Sådan kan du også spille golf

Spil-former i golf

Oversigten er kopieret fra DGU's hjemmeside.
Reglerne kan i nogle tilfælde modificeres/suppleres med lokale bestemmelser og tilføjes nye spilformer.

Terning Golf

Deltagere kan være 2- 4 personer. Hvis der er mange deltagere opdeles de i hold af 3-4 personer.

Der udleveres et raflebæger med 5 terninger og klubbens scorekort til hvert hold ( person ).

Hvert hul spilles med det antal terninger der svarer til hullets par. Der spilles Slagspil og vinder er den person eller det hold med færrest golfslag over 18 huller.

3 terninger på par 3 hul

4 terninger på par 4 hul

5 terninger på par 5 hul

Ternings Point ( golfslag ) tælles som følger:

1 = 0  3x1 = Hole in one og tæller for 1 slag på par 3 huller

2 = 2

3 = 3

4 = 4

5 = 5

6 = 6

Den terning der har færrest øjne bruges som ”antal golfslag” for hvert terningslag og lægges bort med øjnene opad.

Det første slag skal udføres med det antal terninger som svarer til hullets par. De resterende slag skal slås med resterende terninger. Der skal slås det antal slag som er hullets par. Når alle slag er udført for et hul, sammentælles antal ”øjnes” point og føres som antal golfslag på scorekortet.

Eks.: Par 5 hul.

I første terningsslag med de 5 terninger fås eksempelvis 1-1-2-3-5. Den laveste terning lægges bort. ( 1 ) Derefter slås næste slag med 4 terninger. Laveste terning lægges bort. Dette fortsættes til der er foretaget 5 terningsslag. Resultatet kunne være: 1-2-4-1-2 = 8 golfslag.

God fornøjelse

Norsk Stableford

Der spilles efter normale Stableford-regler, dog skal hver spiller kaste bolden én gang pr. hul.
Kommer spilleren i hul uden at have brugt sit kast, tildeles vedkommende 2 straffeslag.

Amerikaner
Hulspilmatch, hvor de fire spillere deler 12 point pr. hul.
Bedste score får 8 point, næstbedste 4, resten 0.
Er en spiller bedst og to lige næstbedst, gives 8,2,2,0.
Er en spiller bedst og de tre andre lige, gives 9,1,1,1.
Er to spillere bedst og lige, gives 6,6,0,0.
Er tre spillere bedst og lige, gives 4,4,4,0
Er alle lige, gives 3,3,3,3.


Bermuda
Hulspilmatch, som gives et islæt af slagspil. Vindes et hul med 1 slag, bliver spilleren 1 up, vindes det med 2 eller flere slag, bliver spilleren 2 up. Fuld handicap-tildeling. Straffeslag tildeles efter slagspilregler.


Best-ball
Hulspil, hvor en spiller er oppe mod de to eller tre andre spilleres bedste bold på hvert hul. Fuld handicaptildeling som i three-ball. Må ikke forveksles med four-ball.


Bisque
Hulspilmatch, hvor handicapslagene ikke fordeles efter handicapnøglen, men kan tages, når spilleren ønsker det - inden green forlades. Han kan tage flere slag på samme hul.


Cross country
Slagspilturnering, hvor hullerne ikke spilles i normalt forløb, men ad den vej, spillerne finder bedst, idet en bane på 9 eller 18 huller "udlægges" af turneringsledelsen f.eks. således: 1. hul: fra 1. tee til 3. green, 2. hul: fra 4. tee til 6. green, 3. hul: fra 7. tee til 13. green etc. Kaldes også 'Kryds og tværs'.


Eclectic parturnering
Turneringen spilles over 2-3 runder som slagspil eller stableford. Det bedste resultat på hvert hul, som spilleren har opnået i nogen af runderne, noteres og udgør tilsammen spillerens 18 hullers eclectic resultat. Handicap tildeles med 3/4 af antal tildelte slag. Der rundes op/ned eller regnes med kvarte slag i slagspil. Kan også spilles over mange runder over en tidsperiode. I så fald tildeles 1/2 antal tildelte slag, i slagspil med afslutningsdagens handicap.


Flagspil
Spilles som slagspil. Regn ud, hvor mange slag du har på banen (spillehandicap) og træk en fra, hver gang du slår et slag. Når du når nul, er din runde færdig og du planter dit flag der hvor din bold ligger. Vinderen er den spiller, som kommer længst med sit flag. Har du ikke brugt alle dine slag efter de første 18 huller, begynder du på en ny runde.


Four-ball
Kaldes ofte fejlagtigt Best-ball.
For to par. Kan spilles både som slagspil og hulspil. Alle fire spiller deres egen bold. Den bedste score på hver side tæller som holdets score. Kan også spilles som en Four-ball aggregate. Her tæller begge spilleres score på hvert hul.


Four-ball and Aggregate
Denne match er en udvidelse af four-ball, idet både siden med den bedste bold vinder et point, og det bedste sammenlagte (aggregate) score vinder et point.


Foursome
For to par. Kan spilles både som slagspil og hulspil. Hvert par spiller kun en bold, som spillerne skiftes til at slå til. En spiller slår ud på de lige huller, mens makkeren slår ud på de ulige. Spillehandicappet (ATS), for parret, udregnes som gennemsnittet af parrets spillehandicap (ATS) og reduceres ofte med 7/8. Der op-og nedrundes efter alm. regler. Eks. (20,4 og derunder til 20 slag) og 20,5 og derover til 21 slag)


Greensome
Lige som foursome, men her slår begge spillere ud på hvert hul, og parret vælger så det bedste drive at spille videre med. Her udregnes spillehandicappet ud fra en formel. Spilleren med lavest spillehandicap vægter 60 procent mens makkeren kun vægter 40 procent.
Eks.: Torben har 12 slag og Signe har 18 slag. De spiller med spillehandicap: 12*0,6 + 18*0,4 = 14,4 som afrundes til 14. Eller reduceres som angivet, med 7/8, under Foursome.
  


Hallington
Hullets par ganges med 2, og antal brugte slag fratrækkes. Resultatet er de opnåede point på hullet. Hvis der bruges flere slag end 2 x par, fås 0 point. Eks.: Spilles et par 5 hul i 7 slag, opnår man 10 - 7 = 3 point. Spilles derimod et par 4 hul i 3 slag, opnår man 8 - 3 = 5 point. Forskellen i handicap udlignes ved at man til slut, efter at have sammentalt de opnåede point, tillægger hver enkelt spillers antal tildelte slag. Spilleresultatet bliver det opnåede antal point + antal tildelte slag.


Hidden hole
Efter en slagspilsrunde udtrækker turneringsledelsen et på forhånd fastsat antal huller. Resultatet er herefter summen af scoren på disse huller. En forholdsmæssig del af handicappet fratrækkes. Anvendes normalt som en ekstra turnering indlagt i den ordinære turnering.


High and low
Spilles som four-ball med den tilføjelse, at også de to dårligste bolde sættes op mod hinanden. Der er således mulighed for at vinde et hul 2 up, hvis der spilles hulspil.


Hulspil
Hvert hul repræsenterer et point som der spilles om. Laveste score på hullet vinder hullet. Er scores ens, deles hullet. En match vindes af den spiller, der er flere huller op, end der er huller tilbage at spille. Ender matchen uafgjort, kan der spilles sudden death for at finde en vinder.


Københavner
Hulspilmatch mellem Tre spillere om 6 point.
Bedste nettoscore får 4 point, næste 2 og dårligste 0.
Er en spiller bedst og de to andre lige gives 4,1,1.
Er to spillere bedst og lige gives 3,3,0.
Er alle lige gives 2,2,2.
Undertiden aftales fra starten den regel, at hvis den bedste nettoscore er 2 eller flere slag bedre end den næstbedste, får den bedste score alle 6 point. Handicaptildeling som i almindelig three-ball.


Kicker
I stedet for at få tildelt handicapslag har spilleren ret til at slå et hvilket som helst slag om, indtil han har brugt sine tildelte slag. Omslag skal slås, inden spilleren går frem til bolden.


Længste drive
Indlagt konkurrence, hvor det længste drive på et på forhånd udpeget hul, præmieres.


Nassau
Turnering mellem 2, 3 eller 4 spillere om 3 point. Vinderen af de første 9 huller får 1 point, vinderen af de sidste får 1 point, og vinderen af hele turneringen får 1 point.


Nærmest hullet
Indlagt konkurrence, hvor det slag fra tee, der ender nærmest hullet på et bestemt eller flere par 3 huller, præmieres.


Par-turnering
Benævntes tidligere 'Bogey-turnering'. Der konkurreres mod hullets par. Opnås en nettoscore lig med hullets par, får man et 0. Opnås en nettoscore bedre end hullets par, får man et +. Opnås en nettoscore dårligere end hullets par får man et . Sum af + og giver resultatet.


Round Robin
Pulje-turneringsform, hvor alle spiller mod alle i hulspilsmatcher. Den, der vinder flest matcher, er vinder. Walk-over tæller som sejr. Hvis kampen afvikles som three-balls, spares tid. Ved et større antal deltagere kan der spilles i flere puljer, idet puljevinderne mødes i en finalekamp eller finalepulje. Round Robin sikrer i modsætning til det sædvanlige cupsystem, at alle spillere får flere kampe, og at en enkelt dårlig runde ikke bliver altafgørende.


Scotch el. Irish Twosome
Variant af Greensome.
Par 3 hullerne spilles som i Greensome. På par 4 og par 5 hullerne driver begge. Derefter slår begge andetslaget til partnerens bold og herefter vælges hvilken bold, man vil spille videre med, idet man skiftevis slår til bolden, indtil den er i hul. (Handicap som i Greensome). Kan spilles både som slagspil og hulspil. Kaldes undertiden 'Chapman' eller 'Pinehurst' - især hvis den spilles som mixed.


Scramble
Kaldes også "
Texas Scramble ". Holdturnering for 2, 3 eller 4 spillere. Holdene bør sammensættes således, at handicap er unødvendigt. På hvert hul driver alle, hvorefter man vælger det bedste drive. Herfra slår alle så deres andet slag. Af disse vælges igen det bedste, hvorfra alle slår deres tredjeslag osv. Det anbefales at tilføje den proposition, at samtlige spilleres drives skal vælges mindst 4 gange (tremandshold dog 5 gange og tomandshold 6 gange).


Skins game
Hulspil om pengepulje, hul for hul. Hver spiller indskyder et identisk beløb i en pulje på hvert hul. Vinderen af hullet får puljen, men der må kun være én vinder på hullet. Vindes hullet ikke af én og kun én spiller, går puljen videre til næste hul, hvor den øges med de nye indskud. Alle spillerne er med igen på næste hul om den samlede pulje, også de, der ikke var blandt de bedste på det foregående hul. Handicaptildeling som i three-ball.


Slagspil
Tæl dine slag på hvert hul og læg dem sammen efter runden. Spilleren der har brugt færrest slag vinder. Kan spilles uden handicap ('scratch') eller med handicap, hvor spillehandicappet trækkes fra bruttoscoren for at få nettoscoren.


Snore turnering
Spilles uden handicap. I stedet får hver spiller en halv meter snor for hvert slag, som spillehandicappet giver. Under turneringen må spilleren flytte sin bold inden for banens grænser uden at tælle et slag, hvis et tilsvarende stykke af snoren afklippes. Når snoren er brugt, har spilleren anvendt sit handicap. Man kan 'snore' sin bold i hul. Turneringen spilles efter slagspilregler.


Stableford
Den mest udbredte spilform. Spillehandicappet fordeles på de enkelte huller. Hvis spilleren bruger det tildelte antal slag, opnås to point, Bruges færre slag opnås flere point og vice versa. Hvis spilleren scorer 36 point svarer det til hans handicap.


Sunningdale

Hulspilmatch. Spilles uden handicap. En spiller skal, når han bliver 2 up, afgive slag på de følgende huller, så længe han er 2 (eller flere) up.


Three-ball
Hulspil mellem tre personer, hvor hver af spillerne spiller mod de to andre samtidigt. Spilleren med det færreste antal tildelte slag nulstilles, og de to andre spilleres slag udregnes herefter.


Threesome
To spillere spiller sammen mod én modstander. De tildeles gennemsnittet af deres tildelte slag og skiftes til at slå til bolden. Kan spilles både som slagspil og hulspil.


Tre-jerns turnering
Hver spiller må kun medbringe og anvende et begrænset antal køller, f.eks. 3.


Ulvematch
Partnermatch med vekslende partnere, som spilles af fire spillere med hver sin bold. Handicaptildeling som i four-ball hulspil. Slag fordeles efter handicapnøglen. På 1. hul trækkes der lod om honnøren og rollen som 'ulv'. På de følgende huller er det spilleren med laveste nettoscore på det foregående hul, der er ulv.
Efter selv at have drivet, iagttager ulven de øvriges tee-shots. Efter hvert slag, må ulven vælge den person, som lige har drivet, til sin partner på hullet. Forlader ulven tee¬stedet uden at have valgt partner, er han 'ensom ulv'. Vælger ulven en partner, spiller de to par om et point. Parret med den laveste sammenlagte nettoscore på hullet får hver +1 point mens modstanderne får 1 point hver.
Hvis der er en ensom ulv, er pointregnskabet anderledes, idet den ensomme ulv så spiller om +/-2 point mod hver af de tre andre spillere. Eks: Vinder den ensomme ulv over to af spillerne, men deler med den tredje, får ulven +4, hver af de to får 2, og den sidste får 0.
En netop udnævnt partner kan inden næste spiller slår ud - afslå at blive partner. Han overtager så rollen som ensom ulv på hullet. Spilleren med færrest point efter 16. hul er ulv på 17. hul og spilleren med færrest point efter 17. hul er ulv på 18. hul. I tilfælde af lighed er spilleren, som har højest handicap - men ikke slag på hullet - ulv.
For de rutinerede: De point, der som følge af et delt hul ikke uddeles, falder normalt bort; men øvede ulvespillere kan spille med følgende regel: Deles et hul, bæres de ikke uddelte point videre til næste ikke-ensom-ulv-hul, hvor indsatsen dermed øges. Delte ensom-ulv-point bæres også med over til næste ikke-ensom-ulv-hul, hvor alle fire spillere så spiller om dem. Der bliver aldrig overført ekstra point til ensom-ulv-huller

Denne side er redigeret d. 26.09.2011 

Nyeste kommentarer